uw cijfers op orde

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes,
in welke vorm of op welke wijze dan ook, van De Cijferdesk
(hierna te noemen: gebruiker) en op alle met gebruiker gesloten overeenkomsten.
2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden
afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. In dat geval
blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van
kracht. De overeengekomen afwijkingen gelden alleen voor de overeenkomst
waarbij die afwijking is overeengekomen.
3. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien schriftelijk aangegeven,
aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten van
gebruiker. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene
voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de
aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij
schriftelijk anders is bepaald.
4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt
vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, dan blijven de
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht, en
zullen partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing
verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij
zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde cq. buiten
toepassing verklaarde bepaling in acht worden genomen.
5. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook
zonder nadere van toepassing verklaring van toepassing op nieuwe
overeenkomsten tussen partijen, tenzij anders wordt overeengekomen.
6. Algemene voorwaarden die door de opdrachtgever worden gehanteerd, zijn
niet van toepassing tenzij hiermee schriftelijk door gebruiker is ingestemd.
Onder 'opdrachtgever' wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon
die met gebruiker in een contractuele relatie staat of komt te staan.
7. Gebruiker behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen.
8. Gebruiker is bevoegd bij de uitvoering van overeenkomsten, naar eigen
inzicht, gebruik te maken van (diensten of producten van) derden. Ook in die
situatie gelden deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 - Offertes en overeenkomsten

1. Offertes en prijzen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30
dagen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Offertes en prijzen zijn
gebaseerd op de door de opdrachtgever geuite wensen. De offerte omvat een
omschrijving van de te verrichten diensten.
2. De offerte geeft inzicht in de wijze waarop de prijs tot stand is gekomen; op
basis van een uurtarief of op basis van een vaste overeengekomen prijs.
Indien geen vaste prijs is overeengekomen worden de prijsfactoren (uurtarief,
bestede tijd, eventuele inzet van materialen en/of apparaten, etc.) benoemd en
wordt na afloop van de opdracht door gebruiker gespecificeerd hoeveel uren,
materialen en/of apparaten zijn ingezet. Bij opdrachten met een looptijd van
meer dan een maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening
worden gebracht.
3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vergoedt opdrachtgever de
voorbereidingskosten (waaronder de kosten van een intakegesprek) aan
gebruiker in geval zij geen opdracht tot het verrichten van diensten verstrekt.
4. Afspraken en/of consulten met gebruiker kunnen door de opdrachtgever tot 48
uur voor aanvang van de afspraak en/of het consult kosteloos worden
geannuleerd. Wordt binnen die termijn geannuleerd, dan worden de volledige
kosten bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
5. Afspraken, consulten en/of trainingen kunnen door gebruiker steeds worden
geannuleerd in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid en/of andere
omstandigheden die gebruiker verhinderen de opdracht uit te voeren.
Annulering door gebruiker geeft de opdrachtgever geen recht op
schadevergoeding.
6. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een opdrachtbevestiging
door gebruiker, op welke wijze dan ook, aan de opdrachtgever is overhandigd
of indien de opdrachtgever overduidelijk met de offerte instemt, danwel toelaat
dat met de uitvoering van de opdracht wordt begonnen.
7. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van
een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de
offerte vermelde prijs.
8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een
behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten diensten te wijzigen
of uit te breiden, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst
dienovereenkomstig aanpassen. Eventuele (financiële) consequenties van
deze wijzigingen worden tussen partijen vastgelegd.
9. Opdrachtgever en gebruiker komen overeen dat door gebruik te maken van
elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt
zodra aan de voorwaarde van 2.6 is voldaan. Het ontbreken van een gewone
handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de
aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van gebruiker gelden hierbij
als een vermoeden van bewijs, e.e.a. voor zover de wet dat toelaat.
10. Informatie, mondelinge mededelingen, etc. m.b.t. te verrichten diensten die
telefonisch of via elektronische weg worden verstrekt, worden zo nauwkeurig
mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Gebruiker garandeert echter niet dat alle
prijzen, producten en/of diensten volledig met de gegeven informatie in
overeenstemming zijn.
11. Kennelijke fouten of vergissingen in folders, offertes, opdrachtbevestigingen en
overeenkomsten binden gebruiker niet.
12. In offertes, opdrachtbevestigingen of overeenkomsten genoemde tijden en
termijnen hebben te gelden als indicatie. Opdrachtgever kan daaraan geen
rechten ontlenen. Indien naar het oordeel van opdrachtgever sprake is van
een fatale termijn, dient dat uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen te worden
overeengekomen.
13. Gebruiker is bij de uitvoering van de overeenkomst vrij te bepalen op welke
wijze de opdracht wordt uitgevoerd.

Artikel 3 - Prijzen

1. Alle prijzen zijn in Euro's en exclusief BTW en inclusief eventuele in het kader
van de uitvoering van de overeenkomst te maken kosten, tenzij schriftelijk
anders is vermeld.
2. De opdrachtgever is de prijs verschuldigd die gebruiker in haar offerte of
opdrachtbevestiging (artikel 2.5) aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke
fouten in de prijsopgave kunnen ook na totstandkoming van de overeenkomst
door gebruiker worden gecorrigeerd.
3. Alle prijswijzigingen die voortvloeien uit de wet, CAO of andere van
overheidswege geldende bepaling, worden doorberekend aan de
opdrachtgever.
4. Indien gebruiker en de opdrachtgever overeengekomen zijn dat gebruiker ten
behoeve van de opdrachtgever een overeenkomst sluit met een derde en deze
derde verhoogt haar prijzen, dan is gebruiker gerechtigd om met onmiddellijke
ingang de nieuw geldende prijzen door te berekenen aan de opdrachtgever.

Artikel 4 - Betaling

1. Facturen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
Gebruiker is steeds gerechtigd de totale prijs van een opdracht in delen te
factureren. Door het enkele verstrijken van de betalingstermijn is de
opdrachtgever in verzuim; een ingebrekestelling is niet nodig.
2. Bij niet (-tijdige) betaling door de opdrachtgever is de opdrachtgever vanaf de
dag waarop de betaling uiterlijk had dienen plaats te vinden tot aan de dag der
algehele voldoening over het openstaande saldo een rente verschuldigd van
1,5% per maand. Een deel van een maand geldt als volle maand.
3. Bezwaren tegen de inhoud of hoogte van facturen, schort de
betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
4. Ten laste van de opdrachtgever komen tevens alle (buiten)gerechtelijke
kosten, van welke aard dan ook, die gebruiker als gevolg van de nietnakoming
door de opdrachtgever van diens (betalings)verplichtingen heeft
moeten maken. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de
hoofdsom, met een minimum van € 200,00 exclusief BTW.
5. Betalingen door de opdrachtgever worden conform artikel 6:44 BW verwerkt.
Betalingen komen eerst in mindering op de (buiten)gerechtelijke kosten, dan
op de rente als bedoeld in lid 2 en tenslotte op de verschuldigde hoofdsom.
6. In geval van niet-nakoming van de (betalings)verplichtingen door de
opdrachtgever, is gebruiker bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke
ingang te ontbinden of (verdere) levering van diensten op te schorten tot het
moment waarop de opdrachtgever de (betalings)verplichtingen volledig is
nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder
begrepen.
7. De opdrachtgever heeft niet het recht van verrekening, opschorting, ontbinding
wegens tekortkoming en/of vernietiging, tenzij daarin in deze algemene
voorwaarden is voorzien. Gebruiker heeft het recht al hetgeen zij, al dan niet
opeisbaar, van de opdrachtgever heeft te vorderen, te verrekenen.

Artikel 5- Uitvoering van diensten

1. De opdrachtgever is gehouden alle door gebruiker verlangde gegevens en
informatie te verstrekken. Daarnaast is de opdrachtgever gehouden alle
overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte
uitvoering van de overeenkomst tijdig te verstrekken aan gebruiker. De
opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan gebruiker
verstrekte gegevens en informatie.
2. Indien gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van
door de opdrachtgever te verstrekken informatie, kan de opdrachtgever
gebruiker niet aanspreken op het tekortschieten in de nakoming van haar
verplichtingen, zolang de opdrachtgever niet alle verlangde informatie heeft
verstrekt. Eventuele kosten van (het verkrijgen van) deze informatie en/of
vanwege de vertraging als gevolg van het niet tijdig beschikbaar zijn van deze
informatie, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
3. Indien de opdrachtgever constateert of redelijkerwijs kan constateren dat
gebruiker in het verrichten van haar diensten is tekortgeschoten, dient hij dit
direct aan gebruiker schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken. Gebruiker zal
in voorkomende gevallen door de opdrachtgever een redelijke termijn worden
gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen. Alle kosten hiervan zijn
voor rekening van de opdrachtgever tenzij er sprake is van aansprakelijkheid
van gebruiker zoals bepaald in deze voorwaarden.
4. Overeenkomsten die tussen gebruiker en de opdrachtgever worden gesloten,
worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de overeenkomst anders
voortvloeit of partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
5. Overeenkomsten die tussen gebruiker en de opdrachtgever worden gesloten
en die betrekking hebben op het periodiek verrichten van diensten voor de
opdrachtgever, worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen,
aangegaan voor de duur van één jaar.
6. Gebruiker heeft het recht om ieder jaar de prijs voor overeenkomsten zoals
bedoeld in lid 5 te indexeren.
7. Een overeenkomst als bedoeld in lid 5 die is aangegaan voor bepaalde tijd, zal
telkens stilzwijgend met dezelfde periode worden verlengd, tenzij één van
partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een
opzegtermijn van drie kalendermaanden voorafgaande aan het einde van de
(verlengde) contractstermijn.
8. Een overeenkomst als bedoeld in lid 5 die is aangegaan voor onbepaal-de tijd,
kan door elk van partijen na goed zakelijk overleg en met opgaaf van redenen
schriftelijk worden opgezegd, waarbij een opzegtermijn van minimaal drie
kalendermaanden in acht dient te worden genomen.
9. Een opzegging dient steeds per aangetekende brief plaats te vinden.

Artikel 6- Onderzoek, reclame

1. De opdrachtgever is gehouden alle door gebruiker verlangde gegevens en
informatie te verstrekken. Daarnaast is de opdrachtgever gehouden alle
overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte
uitvoering van de overeenkomst tijdig te verstrekken aan gebruiker. De
opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan gebruiker
verstrekte gegevens en informatie.
2. Indien gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van
door de opdrachtgever te verstrekken informatie, kan de opdrachtgever
gebruiker niet aanspreken op het tekortschieten in de nakoming van haar
verplichtingen, zolang de opdrachtgever niet alle verlangde informatie heeft
verstrekt. Eventuele kosten van (het verkrijgen van) deze informatie en/of
vanwege de vertraging als gevolg van het niet tijdig beschikbaar zijn van deze
informatie, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
3. Indien de opdrachtgever constateert of redelijkerwijs kan constateren dat
gebruiker in het verrichten van haar diensten is tekortgeschoten, dient hij dit
direct aan gebruiker schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken. Gebruiker zal
in voorkomende gevallen door de opdrachtgever een redelijke termijn worden
gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen. Alle kosten hiervan zijn
voor rekening van de opdrachtgever tenzij er sprake is van aansprakelijkheid
van gebruiker zoals bepaald in deze voorwaarden.
4. Overeenkomsten die tussen gebruiker en de opdrachtgever worden gesloten,
worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de overeenkomst anders
voortvloeit of partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
5. Overeenkomsten die tussen gebruiker en de opdrachtgever worden gesloten
en die betrekking hebben op het periodiek verrichten van diensten voor de
opdrachtgever, worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen,
aangegaan voor de duur van één jaar.
6. Gebruiker heeft het recht om ieder jaar de prijs voor overeenkomsten zoals
bedoeld in lid 5 te indexeren.
7. Een overeenkomst als bedoeld in lid 5 die is aangegaan voor bepaalde tijd, zal
telkens stilzwijgend met dezelfde periode worden verlengd, tenzij één van
partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een
opzegtermijn van drie kalendermaanden voorafgaande aan het einde van de
(verlengde) contractstermijn.
8. Een overeenkomst als bedoeld in lid 5 die is aangegaan voor onbepaal-de tijd,
kan door elk van partijen na goed zakelijk overleg en met opgaaf van redenen
schriftelijk worden opgezegd, waarbij een opzegtermijn van minimaal drie
kalendermaanden in acht dient te worden genomen.
9. Een opzegging dient steeds per aangetekende brief plaats te vinden.

Artikel 7- Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door gebruiker aan de opdrachtgever geleverde of ter beschikking
gestelde zaken, daaronder eventueel mede begrepen tekeningen, plannen,
software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van gebruiker
totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten
overeenkomsten is nagekomen.

Artikel 8 - Garantie en aansprakelijkheid

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is er steeds sprake
van een inspanningsverplichting van gebruiker jegens de opdrachtgever. Er
kan derhalve geen garantie worden gegeven m.b.t. het resultaat van de door
gebruiker verrichte diensten.
2. Indien en voor zover er in het kader van de door gebruiker verrichte diensten
zaken worden weggegooid, vernietigd of er anderszins een andere
bestemming aan wordt gegeven, is steeds de opdrachtgever daarvoor
verantwoordelijk. Gebruiker adviseert slechts, doch neemt geen beslissingen.
3. De door gebruiker verstrekte adviezen zijn vrijblijvend en de opdrachtgever
kan daaraan geen rechten ontlenen.
4. Gebruiker is niet gehouden tot vergoeding van schade aan de opdrachtgever
of derden, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.
5. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat
gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker
kenbaar behoorde te zijn.
6. Gebruiker erkent geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte, gevolg- of
bedrijfsschade, gemiste besparingen en winst- of omzetderving.
7. Indien gebruiker, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te
vergoeden, dan is die vergoeding gemaximeerd tot het bedrag van de factuur
m.b.t. de diensten waardoor de schade is veroorzaakt.
8. De opdrachtgever vrijwaart gebruiker van enige aanspraak die derden ter zake
van de uitvoering van een met gebruiker gesloten overeenkomst tegen
gebruiker doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat die
schade en kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.
9. Een grond die aanleiding kan zijn tot een vordering tot schadevergoeding,
dient uiterlijk binnen veertien dagen nadat de opdrachtgever de schade heeft
ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij gebruiker schriftelijk te zijn
gemeld, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

Artikel 9 - Overmacht

1. Ingeval van overmacht is gebruiker niet gehouden haar verplichtingen jegens
de opdrachtgever na te komen, respectievelijk wordt de verplichting
opgeschort voor de duur van de overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke
omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de
opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of
bemoeilijkt. Tot die omstandigheid behoren onder meer stakingen, brand,
bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een
(telecommunicatie)netwerk of -verbinding of van gebruikte
communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van
medewerkers van gebruiker, niet of niet tijdige leveringen van leveranciers of
andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege
te verkrijgen vergunning.
3. Indien een periode van overmacht langer dan zes maanden duurt, zijn partijen
gerechtigd de overeenkomst schriftelijk, met inachtneming van het bepaalde in
artikel 5.9 op te zeggen, zonder dat daardoor voor één der partijen een recht
op schadevergoeding ontstaat.
4. De opdrachtgever is, behoudens het bepaalde in lid 3, niet bevoegd de
overeenkomst wegens overmacht te beëindigen.

Artikel 10- Geheimhouding

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die
zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben
verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is
medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak,
gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de
bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich
ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter
erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden
tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd
tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor
ontstaan.

Artikel 11 - Intellectuele eigendom

1. De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele
eigendom van weergegeven informatie, mededelingen, tekeningen, plannen of
andere uitingen m.b.t. de verrichte diensten berusten bij gebruiker of andere
rechthebbenden.
2. Het is de opdrachtgever verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te
brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel,
zoals bijvoorbeeld het verveelvoudigen van een ontwerp, tenzij met
schriftelijke toestemming van gebruiker of andere rechthebbenden.
3. De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden m.b.t.
intellectuele eigendomsrechten op door de opdrachtgever verstrekte
materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn
gebruikt.

Artikel 12- Opschorting en ontbinding

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of
de overeenkomst te ontbinden, indien:
a. Opdrachtgever haar verplichtingen uit de overeenkomst niet (volledig) nakomt;
b. Na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever haar
verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen;
c. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te
stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de overeenkomst en
deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Gebruiker kan de overeenkomst ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen die van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan
worden gevergd danwel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die
van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in
redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Gebruiker kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder
rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke
ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de opdrachtgever -al dan niet
voorlopige- surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, in staat van
faillissement wordt of is verklaard, of indien de onderneming van de
opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd. Gebruiker zal wegens deze
beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
4. Gebruiker kan de overeenkomst ook op voormelde wijze met onmiddellijke
ingang beëindigen indien bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het,
om welke reden dan ook, niet mogelijk is het overeengekomen resultaat tot
stand te brengen.
5. Bedragen die gebruiker heeft gefactureerd of nog zal factureren in verband
met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, blijven
onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging van
de overeenkomst direct opeisbaar.
6. Indien gebruiker aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst
zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde
binnen 5 dagen na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst in
oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de
opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende
kosten voor haar rekening.

Artikel 13- Training

1. Onder ‘training’ wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan:
alle trainingen, workshops en/of andere bijeenkomsten die door gebruiker
worden verzorgd.
2. Gebruiker behoudt zich het recht voor inschrijvingen voor trainingen zonder
opgave van redenen te weigeren.
3. Gebruiker behoudt zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen
een training af te lasten dan wel deelnemersgroepen samen te voegen.
Gebruiker zal opdrachtgever in een voorkomend geval daarvan tijdig op de
hoogte stellen.
4. Indien een training specifiek voor één opdrachtgever wordt verzorgd, kan
gebruiker desgewenst het voor de training gebruikte materiaal (presentatie,
lesmateriaal, enz.) aan (de organisatie van) de opdrachtgever aanpassen. Het
is opdrachtgever toegestaan hierin eenmaal wijzigingen te laten aanbrengen
door gebruiker.
5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de door gebruiker voor
trainingen gehanteerde tarieven exclusief omzetbelasting. Het door
opdrachtgever aan gebruiker verschuldigde bedrag aan deelnamekosten is bij
vooruitbetaling verschuldigd en dient voor aanvang van de training op de op
de factuur aangegeven bankrekening van gebruiker te zijn bijgeschreven.
Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, heeft gebruiker het recht
deelname aan de training te weigeren.

Artikel 14- Annulering training

1. Annulering door opdrachtgever van haar deelname aan een training is
uitsluitend rechtsgeldig indien deze schriftelijk geschiedt. Bij schriftelijk
annuleren per post is de datum van de poststempel beslissend voor het tijdstip
van annulering. Bij annulering per fax of langs elektronische weg is het tijdstip
van ontvangst van het faxbericht of het elektronische bericht door gebruiker
beslissend voor het tijdstip van annulering.
2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, kan opdrachtgever tot
uiterlijk vier weken voor aanvang van een training kosteloos annuleren. In
geval van annulering binnen vier tot twee weken voor aanvang van een
training is opdrachtgever 50% van de deelnamekosten (inclusief, indien van
toepassing, het horeca-arrangement) verschuldigd. Bij annulering binnen twee
weken voor de aanvang van een training is opdrachtgever de volledige
deelnamekosten (inclusief, indien van toepassing, het horeca-arrangement)
verschuldigd.
3. Bij verhindering of niet deelnemen aan een training door opdrachtgever of door
een door opdrachtgever aangestelde deelnemer zonder tijdige annulering, is
opdrachtgever het gehele bedrag aan deelnamekosten aan gebruiker
verschuldigd.
4. In geval opdrachtgever of een door opdrachtgever aangestelde deelnemer niet
in staat is een training bij te wonen, is opdrachtgever bevoegd een vervanger
te laten deelnemen. Deze vervanging geldt voor de volledige training.

Artikel 15 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit offertes of
opdrachtbevestigingen van gebruiker of overeenkomsten die met haar zijn
gesloten, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement
waarin gebruiker is gevestigd, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als
bevoegd aanmerkt.